25 apr 2003 17:00

Ioniserende stralingen

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie.

De voorstel van koninklijk besluit heeft volgende doelstellingen: - een wettelijke basis bieden aan het Agentschap voor de fysieke bescherming van het kernmateriaal en de daarop betrekking hebbende gegevens en documenten; - een administratieve vergetelheid bij de redactie van de wet van 1994 recht zetten; - een nauwkeurigere omschrijving geven van het toepassingsgebied van de wet; - de nucleaire inspecteurs bij het Agentschap het recht geven waarschuwingen te geven aan de exploitanten en huiszoekingen te verrichten; - de strafsancties opgenomen in deze wet verhogen voor misdrijven gepleegd in oorlogstijd; - de overdracht regelen van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie. (*) houdende gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 2 april 2003 tot wijziging van de wet van 15 april 1994.