25 apr 2003 17:00

Woon- werkverplaatsingen

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers.

Dit ontwerp werd in eerste lezing (*) goedgekeurd op de Ministerraad van 20 september 2002. Het werd daarna overgemaakt aan de Raad van State en tenslotte aangepast aan het uitgebracht advies (**). Ter herinnering: dit ontwerp regelt een verslag van verplaatsingen van de werknemers van alle overheidsbedrijven en -diensten met meer dan 100 werknemers tussen hun woon- en arbeidsplaats. Voor wat het geheel van het federale grondgebied betreft, worden de gegevens van deze verslagen van verplaatsingen verzameld in een centrale databank binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Vanaf dat ogenblik zal het mogelijk zijn de initiatieven op alle niveaus te coördineren. De inlichtingen die door de databank aan derden worden verstrekt zullen zodanig worden verwerkt dat de werknemers niet kunnen geïdentificeerd worden. (*) zie eveneens persbericht nr. 21 van de Ministerraad van 20 september 2002 (**) advies nr. 34.195/4 van 16 december 2002