17 feb 2006 16:00

Beveiliging tegen ioniserende stralingen

Algemeen reglement op de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

Algemeen reglement op de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

Het ontwerp verhoogt de veiligheid voor hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en ontwikkelt een systeem om weesbronnen op te sporen en veilig te omkaderen. Een weesbron is een ingekapselde bron, die niet noodzakelijk hoogradioactief is, waarvan het activiteitsniveau de vrijstellingswaarde overschrijdt en waar geen reglementaire controle op wordt uitgeoefend. Een rookmelder waarvoor een type-goedkeuring is verleend, valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het ontwerp bepaalt met het oog op een grotere veiligheid: - de zaken die een vergunning moet regelen, - de tests van hoogactieve ingekapselde bronnen, - de voorlichting en opleiding over veiligheidsvoorschriften, - de inlichtingen en het identificatienummer die de bron moet vermelden, - de maatregelen in geval van diefstal of verlies van radioactieve stoffen, - de controle door de exploitant van de bron, - de levensloopfiche van de bron, - de bepalingen over tijdelijk niet-gebruikte bronnen, - de activiteitsniveaus van de radionucliden die bepalen wanneer het een hoogactieve bron is. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen. Het ontwerp zet richtlijn 2003/122/Euroatom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoog actieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen in Belgisch recht om. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken. Het houdt rekening met het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en de Hoge Gezondheidsraad. Het wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State voorgelegd.