05 mrt 2021 16:44

Beveiligingsmaatregelen voor de uitrol van 5G

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed tot invoering van bijkomende beveiligingsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten. Daarnaast keurt ze ook een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op een beveiligde uitrol van 5G.

De Europese Unie heeft aanbevelingen geformuleerd die de lidstaten uitnodigen om specifieke maatregelen te nemen met betrekking tot de 5G-beveiliging. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit moeten dan ook in deze context gelezen worden. 

Het voorontwerp van wet eist dat de mobiele netwerkoperatoren (MNO's) van een 5G-generatie specifieke niveaus van veiligheidsvereisten voor de mobiele netwerken hanteren. Om die reden worden ze verplicht om een voorafgaande machtiging te krijgen alvorens 5G-netwerkelementen te laten uitrollen of, indien ze reeds aan de uitrol van hun 5G-netwerk begonnen zijn, om hiervoor een verzoek tot regularisatie in te dienen.

Zowel het voorontwerp alsook het ontwerp werden ter openbare raadpleging voorgelegd.

De Europese Commissie zal kennis worden gegeven van de ontwerpen en ze zullen worden voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna worden ze ter advies voorgelegd aan de Raad van State.