21 mei 2015 15:37

Bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen

De ministerrraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen.

Overeenkomstig de Europese verordening nr. 909/2014* duidt het ontwerp de Nationale Bank van België (NBB) aan als bevoegde autoriteit voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in het kader van Twin Peaks.

Het ontwerp wordt ter advies overgemaakt aan de Raad van State.

* verordening nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en verordening (EU) nr. 236/2012