24 okt 2014 00:22

Bevoegdheden van de regeringsleden

De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed.

Eerste minister Charles Michel

Hoofdbevoegdheid:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Centrum voor cybersecurity België

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Hoofdbevoegdheid werk: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende bevoegdheden Werk:

 • Voogdij over:
  • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
  • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HWU)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)

Hoofdbevoegdheden Economie en Consumenten:

 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (met uitzondering van de algemene directie KMO-beleid, de algemene directie Energie en de algemene directie Economische reglementering – afdeling telecommunicatie en informatiemaatschappij)
 • Consumenten
 • Verzekeringen en financiële producten en diensten
 • Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Financiën en de minister van Pensioenen (protocol af te sluiten): Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Aanbieding van de universele dienst inzake post
 • Nationale Delcrederedienst: gezamenlijke voogdij met de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Bevoegdheden staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Hoofdbevoegdheid: FOD Binnenlandse Zaken

Bijkomende bevoegdheden:

 • Opvolging van de Schengen-akkoorden (gezamenlijk met de minister van Justitie, in functie van de bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers)
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Financiën: NV ASTRID
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding: Grootstedenbeleid
 • Regie der gebouwen

Bevoegdheden staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging

Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • Algemene directie Economische reglementering – afdeling telecommunicatie en informatiemaatschappij, van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • FOD Informatie- en Communicatietechnologie
 • Belgacom en Bpost
 • Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)

Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met BELIRIS en de federale culturele instellingen

 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: met uitzondering van de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en de dienst B3.2 – agentschap
 • Buitenlandse Handel, Kamers van Koophandel van de directie-generaal Bilaterale Zaken
 • Conflictpreventie
 • Voogdij over Beliris, het samenwerkingsakkoord Beliris en over de directie Verkeersinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, voor het beheer van Beliris
 • Federale culturele instellingen

Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

 • FOD Budget en Beheerscontrole
 • Nationale Loterij

Koen Geens, minister van Justitie

Hoofdbevoegdheid: FOD Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht is onderdeel van de FOD Justitie)

Bijkomende bevoegdheid: opvolging van de Schengen-akkoorden (gedeelde bevoegdheid met de minister van Binnenlandse Zaken, in functie van de bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers)

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hoofdbevoegdheden:

 • FOD Sociale Zekerheid (met uitzondering van de directie-generaal Zelfstandigen en de directie-generaal Personen met een handicap)
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met uitzondering van de directie-generaal Leefmilieu)
 • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: protocol met de minister van Landbouw

Bijkomende bevoegdheden:

 • Voogdij over:
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)
  • Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
  • Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
  • Fonds voor beroepsziekten (FBZ), protocol te sluiten met de minister van Werk
  • Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), protocol te sluiten met de minister van Werk
  • Famifed
  • ehealth-platform
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen: Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
 • Gezamenljike voogdij met de minister van Werk: Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Werk: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)

Bevoegdheden staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Daniël Bacquelaine, minister van Pensioenen

Hoofdbevoegdheid: Pensioenen (met uitzondering van de pensioenen van zelfstandigen – protocol met de minister van Zelfstandigen voor de uitvoering van gemengde pensioenen)

Bijkomende bevoegdheden:

 • Voogdij over:
  • Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  • Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken: Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie en Consumenten en de minister van Financiën (protocol af te sluiten): Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën

Hoofdbevoegdheid: FOD Financiën

Bijkomende bevoegdheden:

 • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel: Nationale Delcrederedienst
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Binnenlandse Zaken: NV ASTRID
 • Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie en Consumenten en de minister van Pensioenen (protocol af te sluiten): Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Bevoegdheden staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie

 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (directie-generaal KMO-beleid)
 • Landbouw (Europese coördinatie)
 • Voedselveiligheid:
  • Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen, door een beroep te doen op de directie-generaal Voeding, Dier en Plant voor wat  het Agentschap betreft – protocol met de minister van Volksgezondheid
  • CODA
 • Sociaal statuut der zelfstandigen (ook de pensioenen van de zelfstandigen - protocol met de minister van Pensioenen voor de uitvoering van de gemengde pensioenen): directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
 • Voogdij over het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
 • Belgisch Interventie en –restitutiebureau (BIRB)
 • Maatschappelijke Integratie: POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding (met uitzondering van Armoedebestrijding en het Grootstedenbeleid)

Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Energie: algemene directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Leefmilieu: directie-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met inbegrip van het Protocol van Kyoto), met uitzondering van het mariene milieu
Duurzame ontwikkeling: voogdij over het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

 • Ministerie van Landsverdediging
 • Oorlogsslachtoffers
 • FOD Personeel en Organisatie

Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 • Mobiliteit: FOD Mobiliteit, met uitzondering van maritieme mobiliteit en de directie Verkeersinfrastructuur voor het beheer van Beliris
 • Belgocontrol
 • NMBS en Infrabel

Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

 • Gezag over de dienst B3.2 - agentschap Buitenlandse Handel, Kamers van Koophandel van de directie-generaal Bilaterale Zaken, onderdeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bevoegd voor:

 • Nationale Delcrederedienst: gezamenlijke voogdij met de minister van Financiën en de minister van Economie
 •  Finexpo
 • Agentschap voor Buitenlandse Handel

Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 • Gezag over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst
 • Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu, met inbegrip van het beleid inzake vergunningen en toelatingen voor de uitbating van infrastructuur voor hernieuwbare energie in de Noordzee
 • Wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Covoorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de Fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën

 •  Armoedebestrijding: POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding
 • Gelijke Kansen:
  • Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
  • Impulsfonds migrantenbeleid
  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • Interculturele dialoog
 • Personen met een beperking: gezag over de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • Gezag over de algemene administratie Fraudebestrijding van de FOD Financiën
 • Covoorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • POD Wetenschapsbeleid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

 • Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken (directie-generaal Vreemdelingenzaken)
 • Voogdij over:
  • Dienst vreemdelingenzaken
  • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
  • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • Fedasil
  • Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)