08 mei 2009 12:21

Bevordering biobrandstoffen

Aardoliemaatschappijen verplicht hoeveelheid biobrandstoffen aan te bieden

Aardoliemaatschappijen verplicht hoeveelheid biobrandstoffen aan te bieden

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft de ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd dat de aardoliemaatschappijen verplicht om jaarlijks 4% van de benzine- en dieselproducten die ze op de markt brengen onder de vorm van duurzame biobrandstoffen aan te bieden.  

Het voorstel komt tegemoet aan de Europese doelstelling om het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer te bevorderen. Richtlijn 2003/30/EG (**) legt de lidstaten immers de verplichting op om een bepaald volume van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen aan te bieden. Die verplichting wordt vertaald in nationale streefcijfers. Voor België is het streefcijfer om tegen 2010 5,75% duurzame biobrandstoffen aan te bieden. 

Er werden al accijnsverlagingen ingevoerd om de duurzame brandstoffen te promoten, maar zonder bevredigend resultaat. Daarom heeft de ministerraad beslist om de aardoliemaatschappijen gedurende een bepaalde referentieperiode een verplichte hoeveelheid op te leggen. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

 (*) wet houdende verplichting tot het op de markt brengen van brandstoffen houdende biobrandstoffen pro rata op de markt gebrachte fossiele brandstoffen.

(**) van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.