18 mei 2018 16:39

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert.

Dit voorontwerp stelt een mechanisme in dat zowel werkgevers als werknemers responsabiliseert met als doel een sociaalprofessionele re-integratie te bevorderen.

Van een gerechtigde die voldoende restcapaciteiten heeft, wordt verwacht dat hij de nodige inspanningen levert om deze restcapaciteiten nuttig aan te wenden in een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie. Indien de gerechtigde weigert om de vragenlijsten in te vullen die naar zijn achtergrond peilen, of afwezig is op een gesprek dat gericht is op het bespreken van zijn re-integratiemogelijkheden, kan zijn uitkeringsbedrag met 5 of 10% verminderd worden. Het toegekende bedrag kan echter niet lager te komen liggen dan het minimumuitkeringsbedrag van toepassing op de specifieke (gezins)situatie.

De werkgever wordt bestraft met een administratieve geldboete van 800 euro per werknemer wanneer hij niet de nodige inspanningen heeft gedaan om deze werknemer in zijn onderneming of instelling aan het werk te houden of zijn re-integratie te bevorderen. Tevens is de werkgever die, in de gevallen waarin de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft geoordeeld dat ander of aangepast werk mogelijk is, niet binnen de voorziene termijn een re-integratieplan of gemotiveerd verslag heeft bezorgd aan de werknemer en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, een bijzondere herstelbijdrage verschuldigd.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen, evenals op werknemers die zijn tewerkgesteld bij een organisatie die minder dan 50 werknemers telt.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.