12 jul 2013 18:49

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt. 

Het ontwerp verlengt het forfaitaire bedrag van 400 000 euro voor de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt voor de jaren 2011, 2012 en 2013. Dankzij dit bedrag kunnen aan de ondernemingen die actief zijn in deze sector premies van 7 500 euro maximum worden toegekend, op voorwaarde dat binnen het bevoegde paritair comité een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De sociale partners van de sector gaan akkoord om een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten voor de periode 2011-2013. Het forfaitaire bedrag wordt door het globaal beheer van de sociale zekerheid gestort aan het Waarborg- en sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt.