12 jul 2013 18:49

Ministerraad van 12 juli 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 juli 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De ministerraad stelde tijdens de persconferentie een aantal nieuwe belangrijke beslissingen voor die de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx gaf uitleg over het project om de utoefening van homeopathie beter te omkaderen zodat patiënten voldoende beschermd zijn. Daarna besprak ze het voorontwerp van wet dat het houden van wilde dieren in circussen verbiedt.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet stelde het voorontwerp met maatregelen tegen seksisme voor, de verlenging van de strategische veiligheidsplannen en de dringende bepalingen inzake de politie.

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Pilippe Courard had het over het akkoord voor de financiering van de Poolbasis Prinses Elisabeth.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert stelde de nieuwe loopbaan van de federale ambtenaren voor, die moet bijdragen tot een modernere en performantere administratie en gemotiveerde ambtenaren (zie presentatie hieronder).

U kunt de persconferentie bekijken op het videokanaal van de eerste minister