12 jul 2013 18:49

Instemming met het amendement van het statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het amendement op artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.

Het amendement heeft als doel de rechtsmacht van het Hof uit te breiden in geval van gewapende conflicten zonder internationaal karakter tot de hierna genoemde oorlogsmisdaden, met betrekking tot het gebruik van bepaalde wapens dat in geval van internationale gewapende conflicten al strafbaar is gesteld:

  • het gebruik van gif of giftige wapens
  • het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en overige soortgelijke vloeistoffen, materialen of apparaten
  • het gebruik van kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden, zoals kogels met een harde mantel die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien is van inkepingen  (zogenaamde dumdumkogels).

Dit amendement zal het Statuut van Rome dan ook in overeenstemming brengen met de ontwikkeling van het internationaal gewoonterecht.

Een aantal staten heeft voorbehoud gemaakt bij de strafbaarstelling van het gebruik van dumdumkogels, omdat zij er in bepaalde omstandigheden gebruik van maken. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen heeft de Belgische delegatie tijdens de onderhandelingen veelvuldig contact gehad met de delegatie van deze landen. De gevonden oplossing bestaat in de aanvulling, in de bestanddelen van misdaden, van de precisie dat het gebruik van dumdumkogels slechts een oorlogsmisdaad kan opleveren die onder de rechtsmacht van het Hof valt, als dat gebruik plaats vindt in de context van een gewapend conflict en ermee verband houdt.
Het amendement treedt in werking overeenkomstig artikel 121, § 5 van het Statuut, met name enkel voor de staten die het hebben aanvaard, een jaar na de nederlegging van hun akte van bekrachtiging of aanvaarding. Het Hof oefent zijn rechtsmacht met betrekking tot zodanige misdaad alleen uit als deze is gepleegd door een onderdaan van een Staat die Partij is die het  amendement heeft aanvaard en op het grondgebied van een van deze staten.

Het gaat om het eerste amendement op het Statuut van Rome met België als intiatiefnemer.

Kampala, 10 juni 2013