12 jul 2013 18:49

Gelegenheidsarbeid in de horecasector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de nieuwe regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector voorzien in de relancestrategie van juli 2012 concreet uitvoeren.

Het voorontwerp en het ontwerp werken de relancestrategie voor de gelegenheidsarbeid uit. De lasten voor de werkgever gaan omlaag en de netto-inkomsten voor de werknemer gaan omhoog. De relancestrategie bepaalt dat gelegenheidswerkers 50 dagen onder dit statuut mogen werken. De sociale bijdragen worden berekend op een forfait van 7,5 euro per uur of een dagforfait van 45 euro. De werkgevers mogen het systeem niet meer dan 100 dagen per jaar gebruiken. De bestaande definitie van gelegenheidsarbeiders blijft behouden.

Werknemers zullen op voorhand precies weten wat ze bijverdienen en netto meer overhouden, omdat deze inkomsten vooraf aan 33% worden belast. Studenten zullen het statuut van gelegenheidsarbeid (50 dagen) kunnen combineren met dat van studentenarbeid (50 dagen). Dit nieuwe statuut is niet gekoppeld aan de invoering van de kassa met black box en zal zo snel mogelijk worden ingevoerd, ten laatste op 1 oktober 2013.

Het voorontwerp van wet voert de hervorming van de gelegenheidsarbeid uit en geeft de Koning de bevoegdheid om bijzondere toepassingsmodaliteiten vast te leggen voor gebruikers van bepaalde werknemers. Het ontwerp past de twee koninklijke besluiten* aan die het aantal dagen gelegenheidsarbeid, de sociale zekerheidsbijdragen en de aangifte van gegevens in het DIMONA-aangifte regelen. Ten slotte kan de gelegenheidsarbeid in de horeca volledig worden gecumuleerd met studentenarbeid.

De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.
* koninklijk besluit van 28 november 1969 en koninklijk besluit van 5 november 2002      
voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca

ontwerp van koninklijk besluit over de tewerkstelling van gelegenheidswerkers in de horeca