12 jul 2013 18:49

Overeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het plan ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed voor de instemming met Overeenkomst nr 187 betreffende het plan ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk, samen met Aanbeveling nr 197. Beide internationale instrumenten werden in 2006 in Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie.

De overeenkomst heeft als doel in de lidstaten de ontwikkeling van een preventiecultuur inzake veiligheid en gezondheid te ontwikkelen. Daartoe moeten de lidstaten, in overleg met de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, zich ertoe verbinden niet enkel een nationaal beleid ter bevordering van het recht van werknemers op een veilige en gezonde arbeidsomgeving te ontwikkelen, maar ook een nationaal stelsel. Het betreft hier een hele omkaderingsinfrastructuur (wetgeving, toezichtssysteem, arbeidsgezondheisdiensten,…) en ten slotte een nationaal programma dat het beleid in concrete acties omzet volgens een vooraf bepaalde timing, prioriteiten en vastgelegde actiemiddelen. De overeenkomst heeft eveneens tot doel de reeds bestaande Overeenkomsten inzake veiligheid en gezondheid op het werk, in het bijzonder Overeenkomst nr. 155 betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers uit 1981 en de bijbehorende Aanbeveling nr. 164, te ondersteunen. 

In het kort is deze Overeenkomst in overeenstemming met de overeenkomstige regelgeving van de Europese Unie, meer bepaald met Richtlijn 89/391/CEE van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Die richtlijn werd opgenomen in het nationaal recht door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan. Merk eveneens op dat de 'Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012', die België heeft aangenomen naar aanleiding van de vraag van de Europese Commissie om nationale strategieën uit te werken en aan te nemen in het raam van de Communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, die voor de volgende jaren moet verlengd worden.

Het lijkt voor België logisch, met het oog op de coherentie, zo snel mogelijk Overeenkomst nr. 187 te ratificeren daar ze in het verlengde ligt van Overeenkomst nr. 155 betreffende de veiligheid en gezondheid van werknemers, die recent door België werd geratificeerd. Te meer daar de toepassing van de maatregelen die in de overeenkomst worden bepaald geen belangrijke wetswijzigingen noodzaakt, maar er eerder op neer komt enkele maatregelen op het vlak van organisatie in te voeren.