12 jul 2013 18:49

Dierenwelzijn: geen wilde dieren meer in de circussen

De ministerraad gaat op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bevoegd voor dierenwelzijn Laurette Onkelinx akkoord met het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES en dierengezondheid.

Het ontwerp bevat het verbod om wilde dieren toe te laten in circussen, conform het advies van De Raad voor Dierenwelzijn. Het ontwerp bevat tevens een reeks technische aanpassingen waardoor de huidige wetgeving inzake dierenwelzijn kan worden verbeterd en de cel Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid gemakkelijker toezicht kan houden. Het gaat in het bijzonder om bepalingen met betrekking tot de opleiding van de dierenvervoerders en het slachthuispersoneel, de invoer van honden uit asielen, de bescherming van proefdieren, de inbeslaggenomen dieren of om bepalingen met betrekking tot de administratieve dwangsommen bij inbreuken.

Wilde dieren zullen in de circussen niet meer worden toegestaan
De Raad voor dierenwelzijn heeft tussen september en december 2011 de verschillende circussen in België bezocht en moeilijkheden aan het licht gebracht om de wettelijke normen om dieren in de circussen te houden toe te passen, en in het bijzonder:

  • het plaatsgebrek voor de huisvesting binnen en buiten van de wilde dieren,
  • de onmogelijkheid voor sommige soorten om te baden,
  • het gebrek aan soortgenoten voor sommige in groepsverband levende soorten,
  • het niet-naleven van de temperatuurvereisten.

Het is voor de circussen inderdaad moeilijk om die dieren op elk ogenblik een geschikte huisvesting te garanderen, gezien de veelvuldige verplaatsingen en het gebrek aan beschikbare plaats op de vestigingsplaatsen, dit is uiteraard negatief zowel voor het welzijn van de dieren als voor de buurt en omgeving. De Raad voor dierenwelzijn heeft de minister bijgevolg aanbevolen om de lijst met dieren die in een circus mogen worden gehouden in te perken.
Het is bijvoorbeeld zo dat vaak vrachtwagens, met beperkte omvang, gebruikt worden als onderdak voor leeuwen, tijgers, olifanten of andere wilde dieren, waardoor deze dieren niet beschikken over voldoende ruimte voor hun welzijn en ze vaak last hebben van extreme temperaturen. Verder moeten wilde dieren de mogelijkheid hebben zich te kunnen uitleven op een normale manier zoals rondrennen, sociale interactie, de zoektocht naar voedsel, etc. Ook dit alles is niet mogelijk binnen het kader van een circus.

Het ontwerp bepaalt dat alleen bepaalde dieren nog in de circussen zijn toegestaan, op voorwaarde - uiteraard - dat de minimumnormen voor de huisvesting, die vastgelegd werden om het welzijn van die dieren te garanderen, worden nageleefd. Het gaat concreet om de volgende dieren: de runderen, buffels, varkens, lama's, dromedarissen, kamelen, fretten, konijnen, katten en honden, duiven, ganzen, hoenderachtigen, papegaaien, parkieten en eenden, paarden, ezels en pony's, schapen en geiten.

België sluit zich zo aan bij Oostenrijk, dat deze dieren al verboden heeft en bij andere lidstaten waar een gedeeltelijk verbod bestaat (Duitsland, Hongarije, Denemarken, Zweden). Lidstaten als Groot-Brittannië en Nederland overwegen dit in een nabije toekomst ook te doen.