12 jul 2013 18:49

Bijdrage voor de werknemers die tot de risicogroepen behoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de periode 2013-2014 de inspanning activeert voor van de werknemers die tot de risicogroepen behoren.

Het ontwerp activeert voor de periode 2013-2014 de inning van de bijdrage van 0,10% te betalen door de werkgevers voor de werknemers die tot de risicogroepen behoren. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers die niet gedekt zijn door een cao die een inspanning van 0,15% van de loonsom bestemt voor acties ten behoeve van de tewerkstelling van risicogroepen.

Het uitvoeringsbepaling uit de wet van 27 december 2006 die liep voor de periode 2011-2012  voorziet dan ook in een nieuwe reglementaire basis zodat de bevoegde instanties de bijdrage kunnen innen die door de werkgevers verschuldigd is.

ontwerp van koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014