12 jul 2013 18:49

Vrijstelling van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de tijdelijke werkloosheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkgevers die voldoende inspanning leveren voor de risicogroepen vrijstelt van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen.

Werkgevers die een inspanning leveren van ten minste 0,20% van de loonmassa voor de risicogroepen zijn vrijgesteld van de bijzondere werkgeversbijdrage. Deze werkgevers dienen bij de minister van Werk een gemotiveerde aanvraag in te dienen samen met een bewijs van de inspanning.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014