12 jul 2013 18:49

Astrid-radiodekking in nieuwe bouwwerken

De ministerraad legt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de criteria vast waaraan de nieuwe bouw- en infrastructuurwerken moeten voldoen op het vlak van de Astrid-radiodekking.

Het ASTRID-radiocommunicatienetwerk wordt gebruikt door alle hulp- en veiligheidsdiensten van het land. De radiodekking van dit netwerk moet dan ook zo optimaal mogelijk zijn, en dit zowel buiten (outdoor) als binnen gebouwen (indoor). Deze indoor ASTRID-radiodekking, die nochtans onmisbaar is voor de veiligheid van actoren en het goede verloop van de operaties, blijkt nu soms ontoereikend, en zelfs onbestaand in bepaalde bouwwerken.

Er werd daarom voorzien dat de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning van nieuwe grote bouwwerken en infrastructuren die beantwoorden aan de criteria, vastgelegd door het huidige voorontwerp van Koninklijk Besluit, zullen moeten worden voorgelegd aan de ASTRID-veiligheidscommissie. Deze commissie zal tot doel hebben de noodzaak te evalueren om maatregelen te nemen om de radiodekking binnen gebouwen en infrastructuren te verzekeren. 
ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien