12 jul 2013 18:49

Een voorontwerp van wet om seksistisch gedrag te bestrijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed met als doel de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen op twee vlakken nog te versterken. Na de wet op de gemeentelijke administratieve sancties, die op 1 januari 2014 in werking zal treden en de bestrijding van overlast beoogt, en die het mogelijk maakt seksistische beledigingen te bestraffen, wordt dankzij dit voorontwerp van wet een nieuwe belangrijke stap gezet in deze problematiek.

1. Een nieuwe strafbaarstelling van seksisme:

  • Momenteel is de “genderwet” beperkt tot bestraffing van het aanzetten tot discriminatie, geweld of haat ten aanzien van een persoon (vaak vrouwen) (art. 27). In de toekomst zal met de nieuwe wet ook de eigenlijke discriminatie worden bestraft.
  • “Discriminatie” en “seksisme” zijn geen identieke begrippen. Men kan inderdaad een vrouw discrimineren zonder noodzakelijkerwijs seksistisch te zijn (men kan bijvoorbeeld weigeren vrouwen aan te werven omdat ze zwanger kunnen worden, zonder ze daarom als negatief te beschouwen).
    Om die reden zal een specifieke strafbaarstelling in het strafrechtelijke luik worden opgenomen. Ze luidt als volgt: « elk gebaar of elk verbaal of ander gedrag, dat uitdrukkelijk tot doel heeft iemand van een ander geslacht te misprijzen op basis van diens geslacht, of dat tot doel heeft hem/haar als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar waardigheid betekent».   

2. Het bestrijden van intimidatie op de openbare weg op burgerrechtelijk vlak:

  • Het burgerrechtelijke luik van de genderwet is alleen van toepassing op het werk, voor de toegang tot goederen en diensten, en op sociaal vlak. Hetzelfde geldt voor intimidatie op de werkplek, zoals bedoeld in de welzijnswet van 4 augustus 1996. We willen het begrip “intimidatie” van het burgerlijke luik in de genderwet uitbreiden tot de publieke ruimte, dit is « elke plaats die toegankelijk is voor het publiek ».   
  • Dankzij deze wetswijziging zullen de slachtoffers van seksistische intimidatie of seksistisch gedrag, met de steun van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, bovendien kunnen rekenen op een schadeloosstelling voor het geleden nadeel. Deze schadeloosstelling is gebaseerd op een forfaitair systeem, wat vermijdt dat daders worden veroordeeld tot het betalen van een symbolische euro, wat voor de slachtoffers niet interessant is.
  • Bovendien zal de bewijslast, in vergelijking met het gemeenrecht, worden verlicht (de bewijslast wordt bijvoorbeeld omgekeerd en komt bij de dader terecht, in geval van terugkerende en vergelijkbare feiten), want vaak is de bewijsvoering een probleem.
  • Men zal voortaan, anders dan in het gemeenrecht, een burgerrechtelijke procedure kunnen aanspannen zonder eerst voor de strafrechter te moeten verschijnen, wat de procedure versnelt en de schadeloosstelling van slachtoffers van seksisme vergemakkelijkt.
  • Ten slotte zal het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen voor het slachtoffer een zaak kunnen aanspannen bij het gerecht.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en met het oog op het versterken van de strijd tegen seksisme