20 jul 2022 18:00

Bezoldigingsvoorwaarden voor het contractueel ICT-personeel van Belnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bezoldigingsvoorwaarden van het contractueel ICT-personeel bij Belnet.

Omwille van de lagere arbeids- en loonvoorwaarden die de federale overheid, en dus Belnet, biedt voor specifieke en vaak erg gespecialiseerde ICT-profielen, wordt Belnet geconfronteerd met problemen om enerzijds de juiste en anderzijds voldoende ICT-profielen aan te trekken en ze te behouden.

In dit kader worden structurele maatregelen genomen en oplossingen voorgesteld voor het ICT-personeel van Belnet, in het bijzonder op het vlak van de verloning van dit personeel.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat in dit verband een ontwerp van specifiek statuut voor het ICT-personeel van Belnet dat tot doel heeft de arbeids- en loonvoorwaarden beter af te stemmen op de marktsituatie en de concurrentiële positie van Belnet als IT-werkgever te verbeteren. De volgende maatregelen werden genomen:

  • oplijsting van de IT-functies van niveau A binnen Belnet, zowel voor toekomstige wervingen als voor de toewijzing van de huidige contractuele personeelsleden
  • toewijzing van de contractuele personeelsleden aan nieuwe functietitels en bijhorende (hogere) weddeschalen (met uitzonderingsregeling voor 4 personeelsleden in niveau A4) op basis van de Hudson-tool die uitgaat van een mediaan-maandloon aangevuld met een pakket voordelen
  • toepassing van een specifieke ‘integratieregeling’ voor het volledig honoreren van anciënniteit waarbij de toewijzing van de huidige medewerkers aan de nieuwe functietitels en de daaraan gekoppelde weddeschaal bij ministerieel besluit zal gebeuren

Het ontwerp wordt na syndicaal overleg voorgelegd aan de Raad van State.