19 jan 2007 11:03

Bijdrage voor de RSZ-PPO

Invoering van een globale bijdrage voor de sectoren kinderbijslag en beroepsziekten voor de RSZ-PPO

Invoering van een globale bijdrage voor de sectoren kinderbijslag en beroepsziekten voor de RSZ-PPO

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een globale bijdrage kinderbijslag - beroepsziekten invoert voor de sociale zekerheid van de plaatselijke overheden (RSZ-PPO). Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde wijzigt artikel 19 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. De bijdrage voor de sector kinderbijslag die de werkgevers die bij de RSZ-PPO zijn aangesloten betalen, levert jaarlijks een overschot op dat aan het Reservefonds voor kinderbijslag wordt overgedragen. De bijdrage voor de sector beroepsziekten is echter ontoereikend om de uitgaven te dekken. Daarom stelt het beheerscomité van de RSZ-PPO voor om voor het jaar 2008 een globale bijdrage van 5,42% voor de kinderbijslag en beroepsziekten in te voeren en die naargelang de behoeften over beide sectoren te verdelen. Het batig saldo van de globale bijdrage wordt aan de sector kinderbijslag toegewezen. De wijziging treedt in werking op 1 januari 2007 voor onbepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2008 zal men een meer structurele oplossing uitwerken.