28 sep 2012 19:04

Bijdrage voor het stelsel van de economische werkloosheid

De ministerraad voert een algemene regeling in van de bijdrage voor de overbenutting van de economische werkloosheid*. 

De ministerrraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een algemene regeling uitwerkt voor de jaarlijkse bijdrage voor de overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid. De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal dagen economische werkloosheid dat voor de werknemer wordt aangegeven. Het voorontwerp bepaalt de formule en de parameters die gelden voor de berekening. Via koninklijk besluit kunnen de parameters worden aangepast en kan de formule worden toegepast op de bouwsector op verzoek van het bevoegd paritair comité. Bovendien kan de bijdrage van ondernemingen die in moeilijkheden verkeren met de helft worden verminderd en kan er een voorlopige betalingsvrijstelling worden voorzien voor sectoren die blootgesteld zijn aan economische risico's.

*voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de vastlegging van een jaarlijkse bijdrage voor overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid.