15 jan 2016 14:40

Bijkomende verbeteringen in de regelgeving over zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit (twee dossiers over hetzelfde koninklijk besluit) goed met bijkomende verbeteringen in de regelgeving over zorgtrajecten voor patiënten met diabetes en patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

In 2009 startte binnen de ziekteverzekering het systeem van de zorgtrajecten voor patiënten met diabetes en patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Na een evaluatie van het zorgtrajecten-systeem in 2013 werden verbeteringen doorgevoerd aan het systeem om het zorgtraject vlotter te kunnen verlengen en om een nieuw zorgtrajectcontract af te sluiten wanneer de verlengingsvoorwaarden niet vervuld bleken. Daarnaast werden de rechten van de rechthebbenden en de artsen geregeld vanaf het vierde jaar van het zorgtraject.

Ondertussen werden er op basis van verdere evaluatie nog meer aanpassingen voorgesteld, zoals de aanpassingen van de periode waarin een contact met een geneesheer-specialist moet zijn gerealiseerd (binnen de 18 maanden in de plaats van 12 maanden). Verder kan er rekening worden gehouden met meer geleverde prestaties om de periode van het zorgtraject voor een rechthebbende te verlengen.

Nieuw is een regeling voor de situaties waarin de verzekeringsinstelling vaststelt dat niet aan de voorwaarden voor de verlenging is voldaan. De verzekeringsinstelling moet de rechthebbende, de huisarts en de geneesheer-specialist binnen de maand schriftelijk op de hoogte brengen wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan. De rechthebbende kan dan een nieuw zorgtraject laten afsluiten.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten (1) en (2)