18 mei 2018 16:38

Bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD Financiën.

Dit ontwerp corrigeert een anomalie, die voortkomt uit de uitvoering van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, in het kader van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

De ambtenaren die als voormalig titularis van de weddeschaal A23 ambtshalve worden bezoldigd in de weddeschaal A32 en op 1 januari 2014 niet gerechtigd waren op een premie voor competentieontwikkeling, worden een eerste schaalbonificatie van 3000 euro in plaats van 800 euro toegekend.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën