12 mrt 2021 18:17

Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek over de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie. 

Het voorontwerp van wet beoogt de wijziging van artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek over de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs om bepaalde obstructies te verhelpen, zodat discriminatietoetsen een effectiever instrument worden in de strijd tegen discriminatie.

Concreet bepaalt het voorontwerp de volgende maatregelen:

  • de cumulatieve voorwaarden voor het gebruik van discriminatietoetsen omvormen tot facultatieve
  • sociaal inspecteurs die in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, zijn vrij van sancties en begaan geen inbreuk
  • de discriminatietoetsen worden beschouwd als een bevoegdheid van de inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten en deze praktijk kan op elk moment van het onderzoek worden aangewend
  • derden kunnen worden ingezet in de toepassing van discriminatietoetsen

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Strafrecht en de Nationale Arbeidsraad.
Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.