12 dec 2012 15:37

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor het aanvullende pensioen van zelfstandigen

De ministerrraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de invoering regelt van de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen. Het ontwerp voert de programmawet van 22 juni 2012 uit die de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage heeft ingevoerd.

De ministerraad legt met de programmawet van 22 juni 2012 de rechtspersonen, die bijdragen betalen voor het aanvullende pensioen van een zelfstandige, een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op, wanneer de bijdragen of premies de drempel van 30 000 euro overschrijden. De bijdrage bedraagt 1,5% van het gedeelte boven de 30 000 euro. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu goedkeurt, legt onder andere de wijze van betaling vast, de gegevens die de verschuldigde moet meedelen en het afzien van de invorderingen.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen