06 jul 2012 18:09

BIM-commissie voor toezicht op methodes voor het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Landsverdediging Pieter De Crem de heer Jean-Claude Claeys aanduidt als voorzitter en de heer Dominique Hendrickx als plaatsvervangend lid van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens (BIM-commissie).

De heer Jean-Claude Claeys is ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg.

De heer Dominique Hendrickx is substituut van de Procureur des Konings.

*ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.