03 feb 2011 12:58

Biobrandstoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.  

Het ontwerp zet voor biobrandstoffen gedeeltelijk volgende artikelen om: artikelen 17, 18 en 19 van richtlijn 2009/28/EG (*) ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en artikel 1 van richtlijn 2009/30/EG (*) met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie. Het voert ook een mechanisme in om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen.  

Het ontwerp van koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de biobrandstoffen die
gebruikt worden om de doelstellingen te halen op het vlak van hernieuwbare energie in de transportsector voldoen aan de volgende milieuduurzaamheidscriteria:

  • de vermindering van de CO2-intensiteit in twee fasen (-35% bij de goedkeuring en -60% vanaf 1 januari 2018)
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in ecosystemen met een grote biodiversiteit
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt op koolstofrijke gronden
  • het verbod om biobrandstoffen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in veengebieden
  • biomassa gebruiken die geproduceerd wordt met respect voor goede landbouw- en milieuvoorwaarden zoals bedoeld in de randvoorwaarden van het GLB

De economische operatoren zullen moeten aantonen dat de geproduceerde biobrandstoffen voldoen aan de milieucriteria, dit aan de hand van documenten en op basis van certificatieschema's.  


(*) van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.