25 jul 2008 12:45

BIPT

Toepassing van de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek bij het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Toepassing van de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek bij het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en van vrijwillige vierdagenweek opnieuw van toepassing maakt op de personeelsleden van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

De stelsels van herverdeling van de arbeid worden met terugwerkende kracht toegepast op de datum waarop artikel 1 van de programmawet van 24 december 2002 in werking is getreden. Dat artikel schrapt het BIPT uit artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.