13 jan 2023 19:34

BIPT: algemene machtiging voor radiospectrumgebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten in overeenstemming brengt met de besluiten van het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) omtrent het stelsel van de algemene machtiging voor het houden en het gebruik van radioapparatuur.

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is het houden of gebruiken van radioapparatuur onderworpen aan de verplichting om een individuele vergunning van het BIPT te verkrijgen. Er kunnen echter uitzonderingen op dit principe vastgelegd worden op voorstel van het BIPT.

De algemene machtiging is zo'n uitzondering waarover het BIPT reeds besluiten heeft aangenomen. Bepaalde algemene machtigingen vormen echter een overlapping met de vrijstellingen vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 december 2009 en in het koninklijk besluit van 16 april 1998. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft bijgevolg als doel deze overlappingen te schrappen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations