07 jul 2006 17:50

BIV en BIBF

Wijziging van de kaderwet die de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen reglementeert

Wijziging van de kaderwet die de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen reglementeert

De ministerraad nam een voorontwerp van wet aan dat de kaderwet van 1 maart 1976 wijzigt. Die wet reglementeert de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. Het is een initiatief van Minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle. De kaderwet reglementeert de titel en de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten van boekhouders, vastgoedmakelaars en gezworen landmeters-experten. Een reglementering die gebaseerd is op die kaderwet regelt de oprichting van de beroepsinstituten. Die bestaan uit een Nationale raad die paritair is samengesteld, twee uitvoerende kamers en twee kamers van beroep. Om het BIV en het BIBF (*), twee dergelijke beroepsinstituten, beter te laten functioneren is het nodig om de wetgeving aan te passen. Het voorontwerp wijzigt de samenstelling van de uitvoerende kamers. Voortaan bestaan de kamers uit een gelijk aantal verkozen leden en leden benoemd door de Koning. De bedoeling is om elk corporatistisch risico te vermijden. Het is de Koning die de voorzitter onder de werkende leden benoemt. Ook krijgt de Nationale Raad een nieuwe bevoegdheid. Hij kan voortaan maatregelen nemen over de informatie over de deontologische regels en hun naleving. Zo beschikken de instituten over een begeleidingsintrument dat onontbeerlijk is voor het groeiend professionalisme in hun sector. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars en Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.