09 dec 2005 16:00

BLEU

Instemming met akkoorrden tussen de BLEU en Oeganda, Nicaragua en de DRC op het vlak van investeringen

Instemming met akkoorrden tussen de BLEU en Oeganda, Nicaragua en de DRC op het vlak van investeringen

De Ministerraad keurde drie voorontwerpen van wet goed die de goekeuring inhouden van drie verschillende akkoorden tussen de Belgisch Luxemburgsche economische unie en de Repubiek Oeganda, de Repubiek Nicaragua en de Democratische republiek Congo over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*). De overeenkomsten hebben als doel de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken. Ze bevatten onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorzien ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage. (*) ondertekend op 1 februari 2005 te Kampala, op 27 mei 2005 in Luxemburg en op 17 februari 2005 in Kinshasa.