18 nov 2022 16:22

BLEU: forfaitaire compensatie voor de Belgische gemeenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over de toewijzing en de verdeling van het forfaitair bedrag ten gunste van de Belgische gemeenten en ten laste van de Groothertogelijke schatkist.

In het bijzonder kader van het stelsel van de gemeenschappelijke ontvangsten van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) wijst het Groothertogdom Luxemburg jaarlijks een forfaitair bedrag toe aan België. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de door de Belgische gemeenten gederfde inkomsten ten gevolge van de onmogelijkheid om aanvullende belastingen op de personenbelasting te heffen op een groot deel van de Luxemburgse beroepsinkomsten.

Het voorontwerp van wet voorziet erin dat het forfaitair bedrag wordt verdeeld in verhouding tot de aanvullende gemeentebelasting die berekend wordt op de belasting die verschuldigd zou zijn door de inwoners van België indien hun Luxemburgse beroepsinkomsten uit Belgische bronnen afkomstig waren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende de toewijzing en de verdeling van het bedrag dat is vastgelegd in artikel 2 van de Beslissing van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) van 14 december 2001, zoals gewijzigd bij de beslissing van het Comité van Ministers van de BLEU van 31 augustus 2021