08 dec 2023 19:58

Boetecatalogus voor inbreuken bij wegtransport

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de boetecatalogus aanpast voor inbreuken op de federale materies inzake wegvervoer.

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 over de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, voorzag een structurele aanpassing aan de zogenaamde “boetecatalogus” met vooral hogere boetes voor bepaalde inbreuken op de tachograafreglementering.

De Raad van State vernietigde dit besluit omdat hierbij ongewild aan de bevoegdheden van de gewesten werd geraakt. Het ontwerp van koninklijk besluit herstelt de aanpassingen en de hogere boetes die het koninklijk besluit van 16 juni 2019 met zich meebracht in een aparte boetecatalogus die uitsluitend betrekking heeft op inbreuken op de federale materies.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken betreffende de vrachtbrief, de tachograaf en de rij- en rusttijden, en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden