12 jan 2018 16:19

Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf waarvoor aan Defensie als aanbestedende overheid supplementair de nodige investeringsmiddelen worden toegekend.

Het nieuwe Hoofdkwartier zal worden opgericht op de globale site van het huidige Kwartier Koningin Elisabeth en het voormalige Hoofdkwartier van de NAVO, met reductie van de huidige footprint en met valorisatie van de voor Defensie overtollige terreinen. De opbrengsten van de te verkopen terreinen worden ingeschreven als niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist, ten voordele van de federale Staat.

Een technische federale werkgroep wordt vervolgens opgericht, samengesteld uit afgevaardigde(n) van in het bijzonder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het Federaal Aankoopcomité, de Regie der Gebouwen en Defensie. Ze zal een verkoopstrategie voor deze terreinen bepalen en tevens de toekomstige geografische lokalisatie van het nieuwe hoofdkwartier van Defensie voorstellen, alsook een aanpak voor de verdere besprekingen voor herbestemming, projectontwikkeling en de uiteindelijke verkoop.

Defensie zal een dossier voor voorafgaand akkoord aan de ministerraad overmaken voor de realisatie van het nieuwe Hoofdkwartier van de Defensiestaf, inclusief de besluiten van de federale werkgroep, rekening houdende met de integratie van de vijfde Europese School.