17 jul 2009 11:53

Bouwsector

Organisatie van de bouwtechnische goedkeuringen in de bouwsector voortaan taak van privésector

Organisatie van de bouwtechnische goedkeuringen in de bouwsector voortaan taak van privésector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de aflevering van technische goedkeuringen in de bouwsector uit de takenlijst van de FOD Economie schrapt. Met dit ontwerp, dat minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne indiende, wil de regering die taak in de toekomst onttrekken aan de openbare sector tot vrijwaring van het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

De federale en regionale overheden zullen op verschillende niveaus vertegenwoordigd zijn in het nieuwe organisatiesysteem van de technische goedkeuringen, zodat ze kunnen waken over het behoud van de kwaliteit in de bouw, binnen de context van de Europese bepalingen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1988 tot overdracht van de taken die aan het Nationaal Instituut voor de Huisvesting werden toevertrouwd inzake bouwtechnische typevoorschriften en goedkeuring en de desbetreffende internationale akkoorden, aan het Ministerie van Openbare Werken.