22 jan 2016 12:56

Bpost: aanvulling lijst onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee acht sites worden toevoegd aan de lijst van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals weergegeven in de wet over de oprichting van de Regie der Posterijen.

De acht sites worden overgedragen aan de Regie der Posterijen (het huidige Bpost). Het gaat om gebouwen of gronden die voor 1 januari 1972, tijdstip waarop de Regie der Posterijen rechtspersoonlijkheid verkreeg, aangekocht werden door de Belgische Staat in naam van de voorloper van de Regie der Posterijen die toen nog geen rechtspersoonlijkheid had. Verder gaat het ook om gebouwen of gronden waarvoor er in de aankoopakte van de Belgische Staat geen enkele verwijzing gebeurde naar de Regie der Posterijen.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanvulling van de lijst van onroerende goederen en van de onroerende zakelijke rechten die bedoeld worden in artikel 3 van de wet van 6 juli 1971 houdende de oprichting van de Regie der Posterijen