01 jul 2022 17:05

Brexit: aanpassingen inzake de sociale zekerheidswetgeving

De Ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen inzake de sociale zekerheidswetgeving in navolging van de Brexit.

Het betreft juridisch-technische aanpassingen aan de sociale zekerheidswetgeving die beogen juridische misverstanden en dubbelzinnigheden te vermijden.

Gedurende Brexit was er een werkgroep ‘preparedness Brexit’ die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), de deelentiteiten en de FOD Sociale Zekerheid. Eens de Brexit een feit was en het Trade & Cooperation Agreement (TCA) vrijhandelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk getekend was, werd in de werkgroep overeengekomen om de sociale zekerheidswetgeving te analyseren.

Zo wordt in de sociale zekerheidswetgeving op een aantal plaatsen verwezen naar verordening 883 inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. In de relaties met het Verenigd Koninkrijk is verordening 883 niet meer van toepassing maar wel de Trade & Cooperation Agreement (TCA). In de TCA worden grotendeels dezelfde principes opgenomen als in verordening 883. Het TCA is echter geen bilateraal verdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk, en het Brits grondgebied maakt ook geen deel meer uit van de EU.

Daarnaast worden een aantal kleinere zaken aangepast, zoals een verwijzing naar de voorloper van verordening 883.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie