24 sep 2010 11:39

Btw

Omzetting van Europese richtlijnen inzake btw

Omzetting van Europese richtlijnen inzake btw

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde.

Het voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van:

  • richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de plaats van een dienst met als voorwerp culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en soortgelijke activiteiten. Vanaf 1 januari 2011 wordt een onderscheid gemaakt naargelang deze diensten verleend worden aan belastingplichtigen of niet-belastingplichtigen;
  • richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. De doelstelling is drievoudig:
    • de bijzondere regeling van toepassing op de invoer en de plaats van belastingheffing op leveringen van aardgas uitbreiden tot eender welk op het grondgebied van de Gemeenschap gesitueerd aardgassysteem of eender welk op een dergelijk systeem aangesloten net;
    • het specifieke karakter beklemtonen van de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen als rechtsgrondslag voor de btw-vrijstelling die aan de Gemeenschappen en aan sommige instanties en organen van de Gemeenschappen wordt verleend;
    • de aftrekregels verduidelijken opdat de belastingplichtigen op dezelfde manier zouden worden behandeld wanneer de uitgaven in verband met onroerende goederen en, desgevallend, duurzame roerende goederen die zij aanwenden voor hun normale beroepsactiviteit van belaste operaties, niet uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die verband houden met deze activiteit.
  • gedeeltelijk richtlijn 2009/69/EG van de Raad van 25 juni 2009 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft belastingfraude bij invoer. De doelstelling is een geheel van minimumvoorwaarden in te voeren voor de toepassing van de btw-vrijstelling bij invoer van goederen gevolgd door de levering of doorvoer van de betrokken goederen aan een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat.