25 mrt 2022 19:58

Btw-tarief van 6% voor zonnepanelen, warmtepompen en de afbraak/heropbouw van gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het verlaagd btw-tarief voor fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het verlaagd btw-tarief voor fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied.

Het ontwerp beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • een tijdelijke bepaling invoegen krachtens dewelke de werken in onroerende staat die tot voorwerp hebben de levering met plaatsing in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen, onderworpen zijn aan het verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van het huidige tarief van 21 %, wanneer het woningen betreft van minder dan tien jaar oud. Deze maatregel zal tijdelijk van toepassing zijn van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023
  • het verlaagd btw-tarief van 6% voor de handelingen i.v.m. de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning die bestemd is voor bewoning door de bouwheer-natuurlijke persoon verlengen tot en met 31 december 2023

Dit ontwerp van koninklijk besluit concretiseert de btw-aspecten van het akkoord dat de ministerraad op 18 maart 2022 sloot in het kader van het vierde pakket energiemaatregelen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied betreft