09 dec 2016 14:50

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015. 

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren, is een provisioneel krediet ten belope van 7.575.000 euro in vastlegging en 6.304.000 euro in vereffening ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016. Bij koninklijk besluit van 26 mei 216 werd een eeste bedrag van het krediet afgenomen. Vandaag dient een tweede bedrag van 94.000 euro te worden afgenomen van dit krediet voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven door de FOD Financiën en het Ministerie van Defensie voor hun deelname aan civiele crisisbeheersingsmissies gedurende 2016.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland