29 aug 2020 10:35

Budgettaire dekking van civiele-crisisbeheersmissies in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisionele krediet voor de budgettaire dekking van civiele-crisisbeheersmissies in 2020.

Om de budgettaire dekking van de missies te verzekeren, werd een provisioneel krediet van 3 304 000 euro in vastlegging en 3 304 000 euro in vereffening ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020. Heden moet een bedrag van 1 807 600 euro in vastlegging en 1 807 600 euro in vereffening van dit provisionele krediet worden afgenomen voor de vastlegging en de vereffening van de kosten van de FOD’s die betrokken zijn bij de civiele-crisisbeheersmissies.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken