30 apr 2021 18:36

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021.

Om de budgettaire dekking van de missies te verzekeren, werd een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet van 6.304.000 euro ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021. Er moet nu een bedrag van 1.879.560 euro uit dit provisioneel krediet worden opgenomen voor de vastlegging en de vereffening van de uitgaven voor de FOD’s die betrokken zijn bij het civiele crisisbeheer.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken