03 apr 2009 11:53

Buitenlandse werknemers

Buitenlandse leidinggevenden vrijgesteld van verplichte arbeidskaart - arbeidsvergunning C voor sommige werknemers met verblijfsmachtiging

Buitenlandse leidinggevenden vrijgesteld van verplichte arbeidskaart - arbeidsvergunning C voor sommige werknemers met verblijfsmachtiging

De ministerraad heeft beslist om het koninklijk besluit over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (*) aan te passen, zodat buitenlanders die een verblijfsmachtiging wegens uitzonderlijke omstandigheden of ziekte verkregen, aanspraak maken op een arbeidskaart C (**). Minister van Werk Joëlle Milquet legde hierover een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor.

Bovendien voegt het ontwerp van koninklijk besluit de definitie van leidinggevend personeel toe aan de categorieën van werknemers die geen arbeidskaart hoeven te hebben om in België te werken. Een aantal buitenlandse werknemers zoals kaderleden en onderzoekers moeten niet over een arbeidskaart beschikken om in België te werken, omdat ze heel wat reizen en niet de intentie hebben om zich definitief in België te vestigen.
De bestaande definitie van kaderleden sloot de CEO's echter uit van die vrijstelling. Om de procedures te vereenvoudigen, wordt het leidinggevend personeel nu vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben. 

(*) KB van 9 juni 1999 tot uitvoering van de wet van 30 april 1999.
(**) artikel 9 bis en 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende het verblijf van buitenlandse werknemers.