23 apr 2004 17:00

Buitenlandse Zaken: initiatieven voorzien voor 2004

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van verschillende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van verschillende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, en versteviging van de rechtstaat.

Versteviging van de rechtstaat - strijd tegen de doodstraf In 2001 organiseerde de vereniging "Ensemble contre la peine de mort" (ECPM), onder meer in samenwerking met de Raad van Europa, een eerste congres in Straatsburg. Dit evenement mondde uit in de oprichting van de Wereldcoalitie tegen de doodstraf, waarvan ECPM het uitvoerend secretariaat verzekert. Het ECPM coördineerde eveneens de werelddag tegen de doodstraf (10 oktober 2003), ook ondersteund door de Europese Unie. Van 5 tot 10 oktober 2004 zal in Montreal de 2de Wereldconferentie tegen de doodstraf plaatsvinden. Bevordering mensenrechten - International Human Rights Academy Sinds 2002 wordt elk jaar, via een samenwerkingsprogramma van het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent, het Departement Publiek Recht van de University of the Western Cape en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht een cursus mensenrechten "the International Human Rights Academy" georganiseerd. Sinds 2004 is ook het Washington College of Law van de American University betrokken bij het project. Dit jaar zal de cursus van 14 tot 28 augustus 2004 plaatsvinden in Utrecht. Gedurende twee weken zal een intensieve opleiding gegeven worden waarin naast universele en regionale systemen van mensenrechtenbescherming ook specifieke onderwerpen behandeld worden. De cursus richt zich tot deelnemers met een voorkennis mensenrechten (rechters, academici, mensenrechtenactivisten,...), waarbij getracht wordt een gemengde doelgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden, afkomstig uit diverse werelddelen. De cursus wordt ingericht voor 50 deelnemers. Bevordering van de mensenrechten - Zomercursus De zomercursus mensenrechten wordt georganiseerd door de Onderzoeksschool Mensenrechten (Nederland) en de KULeuven, in samenwerking met de Northwestern University (Verenigde Staten) en vindt in augustus-begin september 2004 voor de achtste maal plaats. Tijdens die twee weken worden een aantal lezingen gegeven door specialisten in het internationaal recht en de mensenrechten en er wordt beoogd inzicht te verschaffen in de recente juridische en politieke ontwikkelingen op het vlak van de mensenrechten. De cursus is bedoeld voor jonge ambtenaren, rechters, onderzoekers en NGO's, afkomstig uit het Westen, Oost-Europa en het Zuiden. Bevordering van de vrede - voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VJRM) Het kaderakkoord van Ohrid dat de vrede in Macedonië herstelde na de Albanese opstanden in de zomer van 2001 voorziet in een doorgedreven hervorming (decentralisering) van de Macedonische staat. In voornoemd akkoord werden ook bijzondere bepalingen omtrent het taalgebruik opgenomen. Deze bepalingen blijven evenwel te vaag en de Speciale Vertegenwoordiger van de Europese Unie in de VJRM stelde voor om de missie ter plaatse van een Belgisch expert in het taalgebruik te financieren. Dit om de Macedonische regering bij te staan in de opstelling van de wetgeving terzake. De heer Jan Clément, auditeur bij de Raad van State en wetenschappelijk medewerker van de Katholieke Universiteit van Leuven, beschikt over de nodige ervaring inzake de Belgische wetgeving op het taalgebruik en drukte zijn interesse uit voor het project in de VJRM.