02 jul 2021 18:04

Bundeling en aanpassing van sommige bepalingen betreffende de postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om sommige bepalingen betreffende de postdiensten te bundelen en aan te passen.

Het ontwerp beoogt bepalingen die nu verspreid zijn over drie koninklijke besluiten te bundelen en te herstructureren en de huidige teksten aan te passen aan de juridische (nieuwe postwet van 26 januari 2018), technologische en marktontwikkelingen.

Het ontwerp betreft onder andere bepaalde definities, de behandeling en distributie van de postzendingen, de vergunningen, de extracontractuele aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieder van de universele postdienst en de universele postdienst zelf.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.