20 jul 2023 18:32

Certificering van ambtenaren en diensten bij selecties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de certificering van ambtenaren en diensten bij selecties.

De voorbije jaren zijn het aantal niet-ingevulde vacatures en aanwervingen bij de federale overheid continu gestegen. Tegelijkertijd heeft het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA meer en meer selectieconsultants opgeleid en gecertificeerd. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een kader om de certificeringen van selectieconsultants beter te stroomlijnen en laat organisaties toe in eigen beheer de organisatie van selecties op zich te nemen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt daarom om snelheid, flexibiliteit en effectiviteit te koppelen aan een methodologische en kwalitatieve aanpak voor de selecties binnen alle overheidsdiensten. Daarnaast responsabiliseert het ontwerp de verschillende overheidsdiensten door hen toe te laten zelf het selectieproces of bepaalde onderdelen ervan uit te voeren. Tegelijkertijd blijven de kwaliteitsbewaking en de opvolging door het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling verzekerd.

Het ontwerp brengt onder meer een kader tot stand waarbinnen de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zijn bevoegdheden omtrent de organisatie van selecties kan delegeren.

Na de syndicale onderhandelingen wordt het ontwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van State.