13 mei 2005 17:00

Chronisch zieken

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende uitvoering van de wet (**) inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende uitvoering van de wet (**) inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp wijzigt het statuut van de chronische zieken in de verzekering voor geneeskundige verzorging. Kinderen die aan de medische criteria voldoen om de verhoogde kinderbijslag te genieten, krijgen het statuut van rechthebbende met een chronische ziekte. Maar kinderen die geen 66% lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid vertonen, kunnen toch recht geven op de verhoogde kinderbijslag. De wijziging treedt in werking op 1 mei 2003, de datum waarop het nieuwe systeem van verhoogde kinderbijslag in werking treedt. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 2 juni 1998. (**) artikel 37,§16bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.