13 mei 2005 17:00

Ministerraad van 13 mei 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 mei 2005, Wetstraat 16 om
10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 mei 2005, Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister besprak de wijzigingen aan de verkeerswet van 7 februari 2003. Zoals beloofd werd de wet geëvalueerd. De maandelijkse verkeersveiligheidsbarometer vertoonde een daling van het aantal verkeersongevallen. Om die daling verder te zetten, was een logischer indeling van de verkeersovertredingen nodig. Ze zijn nu in vier categorieën ingedeeld, in functie van het risico op gevaar dat men creëert. Zo vindt men in de vierde categorie, die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, de overtredingen die onvermijdelijk tot een ongeluk leiden. De snelheidsovertredingen worden progressief beboet, per kilometer/uur vanaf de overschrijding van de snelheidslimiet. Een vast bedrag van 50 euro zal worden toegepast voor de eerste 10km, waarmee men de limiet overschrijdt. Vervolgens verhoogt dit met 5 euro, voor elke bijkomende kilometer per uur. (10 euro in de bebouwde kom en zone 30). Het nieuwe boetesysteem gaat in op 1 oktober 2005, behalve de boete voor het gebruik van een GSM achter het stuur. De verhoging van die boete vangt aan op 31 maart 2006, zodat men tijdig op een handsfree kan overschakelen. Guy Verhofstadt kondigde ook aan dat de maatregelen die werden genomen tijdens de begrotingscontrole, in de nu goedgekeurde programmawet zijn opgenomen. Ten slotte besprak hij de definitieve goedkeuring van het voorontwerp van wet, voorgesteld door de Minister van Justitie, inzake de gewelddaden tegen openbare dienstverleners. Het voorontwerp geeft een duidelijk signaal tegen deze gewelddaden, aangezien de minimum straffen verdubbeld zijn.