13 mei 2005 17:00

Elektronische aangifte

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 invoegt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 invoegt.

De elektronische aangifte van de personenbelasting Tax-on-web werd gelijkgeschakeld met een traditionele aangifte op papier. De elektronische aangifte heeft nu dezelfde juridische gevolgen (*). Het nieuwe artikel 314bis regelt de problematiek van de bewijskracht van de gegevens van de belastingaangiften van de personenbelasting. Het behandelt de verwerking, de registratie en de bewaring op elektronische dragers van de elektronische aangifte, maar ook van de aangifte op papier die door de administratie is ingescand. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) bij artikel 307bis van WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003 houdende invoering van een elektronisch systeem en bekrachtigd bij artikel 298, 1°, van de programmawet van 22 december 2003.