13 feb 2009 15:12

Chronisch zieken

Vereenvoudiging van de procedures voor geneesmiddelen waarvoor de arts van het ziekenfonds voorafgaandelijk toestemming moet geven

Vereenvoudiging van de procedures voor geneesmiddelen waarvoor de arts van het ziekenfonds voorafgaandelijk toestemming moet geven

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad een ontwerp-KB goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Dit ontwerp definiëert de procedures die moeten gevolgd worden voor het verkrijgen van de terugbetaling van geneesmiddelen van "hoofdstuk IV", d.w.z. de geneesmiddelen waarvoor een voorafgaandelijke toestemming door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt vereist is.

Uit de bevraging die in de zomer 2008 bij 350 patiëntenverenigingen werd georganiseerd bleek duidelijk dat de chronische patiënten geconfronteerd worden met zware procedures en heel veel formaliteiten om de toestemming te bekomen vanwege de adviserende geneesheer voor de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen.

Het ontwerp komt tegemoet aan de verzuchtingen van de verenigingen en voorziet volgende vereenvoudigingen:

  • Een automatische hernieuwing van de machtiging

De geldigheid van de formulieren die de toelating tot terugbetaling geven zal automatisch hernieuwd worden voor chronisch zieken op het moment dat de initiële periode waarvoor het geneesmiddel werd voorgeschreven door de adviserende geneesheer verstrijkt. Chronisch zieken worden per definitie op lange termijn behandeld en zullen dus worden vrijgesteld van deze administratieve formaliteiten en doktersbezoeken die vaak nutteloos en dus storend zijn.

Voorbeeld: de behandelingen (sartan, fibraten) van chronische cardio-vasculaire aandoeningen of acetulcholinesterase-inhibitors voor de behandeling van Alzheimerpatiënten.

  • Versoepeling van de regels voor de hernieuwing van voorschriften

De machtiging voor de terugbetaling van geneesmiddelen die door de adviserend geneesheer wordt afgeleverd zal worden uitgebreid. Deze toelating zal niet enkel meer gelden voor het specifieke geneesmiddel dat werd gevraagd tijdens de eerste aanvraag, maar zal ook gelden voor alle geneesmiddelen in hetzelfde therapeutische veld. Hiertoe zal geen nieuwe specifieke aanvraag moeten worden ingediend. Deze vereenvoudiging zal het mogelijk maken dat de behandelde arts van specialiteit kan veranderen in geval van intolerantie vanwege de patiënt tav een bestanddeel van het geneesmiddel dat eerst werd voorgeschreven. Of er kan worden overgestapt naar een generisch produkt, of een goedkoper geneesmiddel dat later op de markt zou komen.

Voorbeeld: behandeling met statine in het kader van familiale hypercolesterolemie.

Het ontwerp vereenvoudigt ook het werk van de behandelde arts:

  • Gestandaardiseerde aanvraagformulieren om gegroepeerde aanvragen voor eenzelfde reeks geneesmiddelen in te dienen

Er komt een nieuw gestandaardiseerd aanvraagformulier waarmee de behandelende arts toelating kan bekomen voor terugbetaling. Dit formulier zal gelden voor een reeks geneesmiddelen in hetzelfde therapeutische veld, zodat de arts geen specifieke aanvraag moet indienen voor elk geneesmiddel dat zijn patiënt nodig heeft.

Voorbeeld: één formulier voor de geneesmiddelen bij de behandeling van AIDS.

Het ontwerp werd goedgekeurd in het kader van de onderhandelingen ziekenfondsen-geneesheren van december vorig jaar. De inwerkingtreding is voorzien in juni 2009.